บันทึกข้อตกลงความร่วมเมือในการพิจารณาการวิจัยในคนแบบสหสถาบัน ระหว่าง สถาบันภาคี