คำสั่งมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจัยในคนในประเทศไทย ที่ มสจท 004 / 2560 "เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน