ประกาศมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจัยในคนในประเทศไทย ที่ มสจท 004 / 2560 "เรื่อง แก้ไขประกาศค่าธรรมเนียมการพิจารณาการวิจัยใจคน"